Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Vážení spoluobčané
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 23 December 2009

cempirek.jpg

 

s blížícími se svátky Vánočními a koncem roku 2009 mi dovolte ohlédnutí. Jaký byl rok 2009 z pohledu starosty obce. Co se změnilo, co se podařilo, co nás čeká v posledním roce volebního období 2010. Jsem přesvědčen, že přes veškeré ekonomické problémy, které provází celosvětovou krizi, prožila naše obec velmi úspěšný rok a všechny plány, které jsme si pro letošní rok uložili, byly splněny. Byl realizován projekt „Zkvalitnění činnosti školských zařízení“ v hodnotě 7 mil. Kč. Byly zrekonstruovány všechny vnitřní prostory historického objektu školy; vznikly nádherné prostory pro zázemí školy  - sborovna, družina, specializované učebny pro zeměpis, dějepis, počítačová učebna a keramická dílna. Tato rekonstrukce rozšířila kvalitu výuky našich dětí. Byly vybudovány zpevněné plochy v sousedství školky, doplněny hrací prostory pro děti MŠ; byly vytvořeny prostory pro venkovní výuku a vyžití dětí. Naše škola tvoří ucelený areál pokrývající potřeby kvalitní výuky školní i předškolní, stejně jako umožňuje realizaci mimoškolních aktivit žáků.   

 V rámci tohoto projektu proběhla rovněž rekonstrukce fotbalového hřiště. Jsem velmi rád, že máme vytvořeny podmínky pro vyžití žáků naší školy i veřejnosti ve sportu,  který býval pro naši obec tradiční  a naši hráči dosahovali dobrých výsledků v okrese. Doufám, že se jich opět dočkáme.      Radost mám z rozšíření naší MŠ o jednu třídu a hlavně ze způsobu, jak se nám společně s rodiči a vedením školy tato věc podařila. Bylo tím umožněno umístnit 40 dětí, což je historicky největší počet dětí v naší MŠ. Celou věc se podařilo prosadit a realizovat díky aktivitě rodičů, kteří byli ochotni pomoci brigádnicky. Tímto způsobem byly sníženy náklady na přijatelnou míru a k 1. září mohlo všech 40 dětí do školky nastoupit.  Mám z této spolupráce rodičů a vedení obce velmi dobrý pocit; náklady, které byly rozpočtovány ve výši 900.000 Kč, se podařilo snížit na zhruba polovinu.    

 Vážení spoluobčané, další věcí, která se v letošním roce podařila, je dokončení průjezdu obcí od restaurace Polnička po cestu do kamenolomu. Rekonstrukce proběhla díky spolupráci s krajským úřadem za financování Krajské správy a údržby silnic.  Byly obnoveny vodovodní přípojky, prostupy pro budoucí splaškovou kanalizaci, položen nový asfaltový povrch; osazení obrubníků zvýší bezpečnost a umožní pokračovat s konečnými úpravami.    

Byla dokončena místní komunikace navazující na silnici II. třídy směrem k Račínu. Oprava komunikace, která se prováděla na etapy, tímto dostala konečnou podobu. V oblasti údržby místních komunikací nás čeká v budoucnu mnoho práce – tyto rekonstrukce jsou podmíněny vybudováním nebo obnovou kanalizačních a ostatních sítí. Pro příští období se připravuje projekčně rekonstrukce ulice „Veselská“.    

 V současné době je dokončen projekt na úplné odkanalizování naší obce. Pro Vaši informaci, projekt řeší čištění odpadních vod z Polničky, čerpání do kanalizačního systému ČOV města Žďáru a tím se celá akce čištění vyhne Pilské nádrži, což se domnívám,  že z pohledu využití přehrady k rekreačním účelům, bude velmi dobré. Obec se zároveň zbaví problémů s provozem čističky. Celá věc se posune do řešení otázky zajištění finančních prostředků, což zřejmě rovněž nebude jednoduché, neboť náklady jsou odhadovány na více než 50 milionů Kč.      V oblasti zásobování občanů naší obce pitnou vodou lze říci, že zásobování probíhá plynule a nedošlo k závažným nedostatkům. Občané jsou Ing. Svobodou, který je zodpovědný za provoz vodovodu, pravidelně na jednáních zastupitelstva obce informování jak o kvalitě vody, tak i dalších záměrech a opatřeních v této oblasti. Je plánovaná postupná rekonstrukce jednotlivých řadů. Jednou z významných investic do oblasti vodního hospodářství je rekonstrukce  odradonovacího zařízení na vodojemu, která je připravena k realizaci na jaře příštího roku; hodnota investice je více než 2 mil. Kč a je 100 % financována ze státní dotace. Po vystoupení ze Svazku VaK máme dnes vybudovaný dobrý tým pracovníků, kteří tuto problematiku s podporou p. Gabriela - odborného garanta - dobře zvládají.    

 Řada dalších věcí je rozpracovaná a bude pokračovat v příštím roce.     Jako hlavní akce, která bude mít významný vliv na komunikační situaci v obci, je plánovaná rekonstrukce křižovatky před „Červeňákem“, včetně odstranění domu č.p. 126. Podle informace radního kraje Mgr. Petra Krčála je tato akce zařazena do plánu kraje Vysočina k realizaci v příštím roce. Bude se jednat o rozsáhlou rekonstrukci, při níž se změní celé parametry křižovatky a zároveň budou vybudovány oboustranné chodníky a přechody pro chodce – bude to jeden z nejvýznamnějších   zásahů do dopravní situace v obci a výrazně zvýší bezpečnost chodců i celého provozu. Doufám, že se neobjeví  žádný  problém, který by tuto,  pro Polničku veledůležitou stavbu,  znemožnil.     

 V příštím roce by měla proběhnout také rekonstrukce mostu u vjezdu na hráz Hamerského rybníka. Dojde k rozšíření vozovky a prostoru pro chodce.   

 Zmínil jsem hlavní akce, které se budou realizovat v příštím roce, nebo se intenzívně   připravují. Z dalších plánovaných záměrů bych rád uvedl například pokračování cyklostezky přes Polničku směrem na Velké Dářko; nyní probíhají konzultace s projektantem o výběru nejvhodnější trasy.       V jednání je též umístění fotovoltaické elektrárny v sousedství areálu ZD. Tato jednání jsou v počáteční fázi a jejich realizace si vyžádá změnu územního plánu obce.     Oblast, kterou považuji za důležitou, je spolupráce s obcemi v dobrovolném svazku Subregion Velké Dářko. Jedná se o projednávání projektů, přesahujících rámec jednotlivých obcí. Z konkrétních věcí, které na tomto principu fungují, je údržba lyžařských stop;      zároveň se připravuje projekt cyklostezky Polnička, Velké Dářko, Radostín, Vojnův Městec, Škrdlovice. Děkuji touto cestou všem starostům obcí Subregionu za spolupráci; myslím, že v budoucnu bude nabývat na významu.    

 Z informací, které jsem zde zvedl, je zřejmé, že zastupitelstvo, jako hlavní orgán řízení obce, funguje velmi dobře a díky konstruktivní spolupráci se daří Polničku rozvíjet. Chci tímto všem zastupitelům poděkovat.     Chci poděkovat všem členům rady – operativnímu orgánu zastupitelstva; děkuji pracovnicím OÚ za vstřícnost a zodpovědnost při plnění všech úkolů OÚ. Poděkování zaslouží Ing. Svoboda a  p. Podloucký, kteří denně pečují o chod zařízení v obecní správě. Děkuji Ing. Štandlovi, který provádí technický dozor na všech investičních akcích. Děkuji našim dodavatelům – firmám A+Š stavby, Colas, KSÚS, Slaný, Kámen Brno, dále děkuji firmě ODAS a všem partnerům, kteří s námi v letošním roce spolupracovali, orgánům MěÚ Žďár nad Sázavou, Kraje Vysočina, CHKO.     Děkuji kolektivu ZŠ a MŠ pod vedením paní ředitelky Mgr. Vavřínkové za účast na organizaci kulturního a společenského života našich občanů. Děkuji za poskytnutou možnost stravování našich starších spoluobčanů ve školní kuchyni. Poděkování zaslouží dobrovolní hasiči za ochranu majetku občanů a spolupráci při plnění investičních plánů obce, za připravenost k zásahům a dobrou práci s mládeží, která je garantem budoucí existence celého sboru. Děkuji vedení TJ Sokol a všem aktivním členům za údržbu sokolovny a péči o její provoz. Na její modernizaci a údržbě nás čeká v příštích letech mnoho práce. Děkuji za vzornou reprezentaci obce v okresních soutěžích ve stolním tenisu. Děkuji za aktivitu Místní lidové knihovny vedené paní D. Machovou, za péči o seniory paní M. Mittermayerové a všem, kdo se na těchto velmi prospěšných věcech podílejí.    

 Na závěr děkuji všem občanům naší obce za podporu při snaze o zvelebování Polničky, děkuji za úpravu Vašich domovů a jejich okolí, což je jeden z nejvýznamnějších prvků, které působí na celkovou upravenost obce.       Přeji Vám a Vašim rodinám klidné prožití svátků Vánočních, mnoho štěstí a zdraví v roce 2010.                                                                                                 Bohumil Cempírek                                    starosta
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010